Team

Taylan Anter
CBDO

Olga Kolesnikova
Frontoffice